ISO-certifikat

LearnE är certifierat ISO 9001 (kvalitet) samt ISO 14001 (miljö)

Digitala Utbildningar - Office, Google Drive, Projektledning etc

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

Standarderna inom ISO 9000-serien används idag av många tjänste- och varuproducerande företag, inom offentlig och ideell verksamhet i hela världen. I Sverige certifieras ett nytt företag enligt ISO 9001 varje dag och vissa företag har till och med standarden som krav för att göra affärer. Standarden kan användas av alla typer av verksamheter, stora som små.

Vad är ett kvalitetsledningssystem?
Ett kvalitetsledningssystem är ett verktyg för ledningen att leda verksamheten och stötta medarbetarna i det arbete som görs. Det vill säga att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser – samtidigt som man aktivt arbetar med förbättringar och att uppföljning sker löpande. Med hjälp av ISO 9001 kan din organisation bygga upp en överenskommen struktur och arbetssätt med ledningen, de anställda och underkonsulter för hur ni arbetar – så att relevanta rutiner är uppsatta för verksamheten och väsentligheter finns dokumenterade.

Ett kvalitetsledningssystem kan innehålla skriftlig dokumentation i form av policyer, manualer, rutiner, riktlinjer och checklistor som skapas av organisationen för att säkerställa att produkter och tjänster behåller god kvalitet och att kunden blir nöjd. Din organisation kan själv välja vad och hur ni vill dokumentera arbetet, exempelvis i form av post-its, word-dokument eller filmer via intranät. Det viktigaste är att ledningssystemet löpande uppdateras och att förbättringsarbetet sker kontinuerligt.

ISO 9001 baseras på 7 principer:
– Kundfokus
– Ledarskap
– Medarbetarnas engagemang
– Processinriktning
– Förbättring
– Faktabaserade beslut
– Relationshantering

Certifiering
För att bli certifierad enligt ISO 9001 krävs först och främst att din organisation implementerar kvalitetsledningssystemet och därefter säkerställer att ni uppfyller de krav som finns uppställda i standarden.

Allt fler organisationer inser vikten av att vara ISO 9001-certifierade. Certifieringen blir ett bevis på att din organisations kvalitetsarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer.

För vissa är det till och med en nödvändighet att vara certifierade för att överhuvudtaget få vara med i upphandlingar. Som kund till ett ISO 9001-certifierat företag vet du att det är ordning och reda på din samarbetspartner.

Digitala Utbildningar - Office, Google Drive, Projektledning etc

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.

Miljöledningssystemet utgör därefter ett verktyg som ska underlätta arbetet i organisationen och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

När ett ledningssystem väl har införts kan arbetsmodellen användas för en egen bedömning av överensstämmelsen med standarden eller som underlag för en extern certifiering.

Fördelar med ett miljöledningssystem
Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för din organisation i form av minskad användning av resurser, effektiviserad energianvändning eller transportförbrukning, smartare upphandling och lägre kostnader för avfallshantering, men dels för vår gemensamma miljö och ekosystem.

Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger även:
– Ökad effektivitet vid användning av resurser och material per levererad nytta
– Hållbar produkt- och tjänsteutveckling utifrån ett livscykelperspektiv
– Anpassning av verksamheten till och för den cirkulära ekonomin
– Verksamhetsutveckling med hållbarhet som grundläggande affärsidé
– Ökad goodwill och trovärdighet organisationen och ökad kompetens internt
– Förbättrad dialog med intressenter, smartare upphandling och förbättrade leverantörsrelationer

För att organisationen ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande:
– Organisationen har eller skapar ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001:2015.
– Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
– Systemet är beskrivet
– System och beskrivning underhålls löpande
– Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan
– Den standard som bör tillämpas är SS-EN ISO 14001:2015 oavsett verksamhetens art och storlek. Det är möjligt att inom vissa gränser utesluta krav som inte är relevanta för användaren.